කැණීම් පාෂාණ බාල්දිය

  • excavator rock bucket

    කැණීම් පාෂාණ බාල්දිය

    ශක්තිමත් කරන ලද බාල්දිය සමඟ සසඳන විට, පාෂාණ බාල්දිය වඩාත් ශක්තිමත් හා විශ්වසනීය ය. කැණීම් පාෂාණ බාල්දිය thick ණීවන තහඩුව අනුවර්තනය කරයි, පතුලේ ශක්තිමත් කිරීමේ තහඩුව එක් කරන්න, පැති ආරක්ෂක තහඩුව එක් කරන්න, පැති ආරක්ෂක තහඩුව සවි කරන්න, ඉහළ ශක්තියකින් යුත් බාල්දි දත් දරන්නා, බොරළු වැනි ඉහළ ඇඳුම් සඳහා සුදුසු වේ.