කැණීම් රිපර්

  • excavator ripper

    කැණීම් රිපර්

    ශක්තිමත්. කල් පවතින හා කාර්යක්ෂම, එය බොහෝ විට පාෂාණ බාල්දිය ලිහිල් කිරීමට භාවිතා කරයි. විශිෂ් heavy බර වැඩ කරන රිපර්ට විශාල ඉරිතැලීම් හැකියාවන් ඇති අතර එය පාෂාණ, මුල් සහ තවත් බොහෝ බාධා කිරීම් ඇතුළුව භූමියෙන් ඇති බාධක ඉවත් කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ඇමුණුමකි.