කැණීම් ඉක්මන් සම්බන්ධකය

  • excavator quick coupler

    කැණීම් ක්ෂණික කප්ලර්

    ඔබේ අතින් ඇමුණුම් වෙනස් කිරීමට ඔබ වෙහෙසට පත් වෙනවාද? හයිඩ්‍රොලික් ක්වික් කප්ලර් යනු කැණීම් යන්ත්‍රය සහ විවිධ ආකාරයේ ඇමුණුම් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සම්බන්ධකයකි. ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව සහ පහසුව. ඔබේ කාලය ඉතිරි කර වැඩි මුදලක් උපයන්න.